Reklama Reklama

Zestaw prób praksji oralnej, językowych i grafomotorycznych

Zestaw prób praksji oralnej, językowych i grafomotorycznych


1 170,00 zł brutto

Zestaw zawiera:

 • 1. Karty badania. 10 etapów rozwoju dziecka. J Cieszyńska, M. Korendo do wstępnej diagnozy funkcji poznawczych (w tym językowych) dla przedziału wiekowego od 4 do 36 m. życia lub równoważne.
 • 2. Przewodnik metodyczny wraz z zestawem prób do diagnozy praksji oralnej i sprawności   językowej dla przedziału wiekowego od  4 do 6 roku życia.
 • 3. Sprawdź jak mówię. Karty diagnozy logopedycznej z materiałami pomocniczymi ( w tym do diagnozy odruchów) lub równoważne.
 • 4. 100 wyrazowy test artykulacyjny lub równoważny.
 • 5. Karty diagnozy logopedycznej z IPT ( Indywidualny Program Terapii) i Załącznikiem do rejestracji wyników diagnozy i opracowania IPT.
 • 6.Lizaki logopedyczne do diagnozy i terapii na materiale tematyczno- schematycznym ( atematycznym) dla przedziału wiekowego od 3 do 6 r. ż.
 • 7.Układamy wzorce wymowy do diagnozy i terapii na materiale tematycznym i schematycznym ( atematycznym) dla przedziału wiekowego od 5 roku życia.
 • 7.Kocham mówić. Historyjki obrazkowe z tekstami. J Cieszyńska lub równoważne.
 • 8.100 tekstów do ćwiczeń logopedycznych lub równoważne.
 • 9.Materiały do diagnozy sprawności grafomotorycznej (Komplet  kolorowych kredek  i 2 ołówki, nożyczki, blok do rysowania, papier kolorowy,  bezpieczna  „igła” z nitką, koraliki do nawlekania na sznurowadło, plastelina, 3 kolorowanki z serii : „Przez zabawę do mówienia, czytania i pisania czyli WSTĘPNA STYMULACJA LOGOPEDYCZNA” Zeszyt I „ Zwierzęta domowe”, Zeszyt II: „ Zwierzęta dzikie”, Zeszyt III: „ Instrumenty muzyczne”, próby kropkowe - Zał. 1, próby kreskowania – zał. 2; próby chińskie litery- Zał. 3

 

Przewodnik metodyczny
 
    Celem badania jest określenie wieku rozwojowego dziecka w zakresie: praksji oralnej, sprawności językowej i grafomotoryki.

Jednak sprawności te nigdy nie rozwijają się w izolacji, ale są powiązane z rozwojem innych funkcji poznawczych takich jak:

1.    Motoryka duża,

 2.    Percepcja wzrokowa i orientacja przestrzenna,

 3.    Percepcja słuchowa,

 4.    Mowa, język, komunikacja językowa i artykulacja,

 5.    Lateralizacja i konwergencja,

 6.    Rozwój społeczny i emocjonalny. 

 oraz w przypadku poważniejszych problemów rozwojowych

 7.    Zabawa

8.    Naśladownictwo

9.    Pamięć

10.    Funkcjonowanie lewej półkuli mózgu.

Zadaniem osoby diagnozującej jest postawienie diagnozy :
–    czy wiek rozwojowy dziecka jest adekwatny do jego wieku metrykalnego  
–    czy występują opóźnienia w zakresie funkcji poznawczych
–    jakich funkcji poznawczych opóźnienia dotyczą
–    jaki jest rozmiar tych opóźnień
Ocena wieku rozwojowego jest bazą do zaprogramowania terapii w zakresie poszczególnych funkcji poznawczych oraz określenia strefy najbliższego rozwoju.
 ( patrz: IPT- Indywidualny Program Terapii; KARTY DIAGNOZY LOGOPEDYCZNEJ)

Przed rozpoczęciem badania należy:

- gruntownie przeanalizować normy w zakresie oczekiwanych rozwojowo umiejętności poszczególnych funkcji poznawczych
- bardzo dokładnie przestudiować zawartość merytoryczną pomocy specjalistycznych i zapoznać się z zawartymi w nich zaleceniami i wskazówkami
- usystematyzować materiały i próby specjalistyczne

Diagnoza praksji oralnej.

    Zaprezentowane układy aparatu mowy zilustrowane zdjęciami służą  ocenie sprawności aparatu artykulacyjnego czyli praksji oralnej rozumianej jako możliwość wykonywania przez aparat artykulacyjny ruchów świadomych i celowych (na zawołanie).  Próby są tak dobrane, aby uchwycić istotne ruchy i układy potrzebne do prawidłowego powstania głosek całego systemu fonetycznego j. polskiego tj 45 głosek ważnych dla artykulacji, ze szczególnym uwzględnieniem głosek tylnojęzykowych ( k, g, ch ( h), 3 szeregów głosek dentalizowanych (sz, ż, cz, dż, s, z, c, dz, ś, ź, ć, dź oraz  j, l, r i samogłosek ustnych ( a, o, u, e, y, i) traktowanych jako arystokratki polskiego systemu fonetycznego, które pełnią nie tylko rolę sylabotwórczą, ale również decydują o czystości i wyrazistości artykulacji.

Próby diagnostyczne:

 • 1. Przy szeroko otwartych ustach wypowiedz samogłoskę A, tak aby język leżał płasko i nieruchomo na spodzie jamy ustnej, a czubek języka dotykał miejsca wyrastania zębów dolnych. Taki układ aparatu mowy jest potrzebny do prawidłowej realizacji głosek przedniej i dolnej sfery artykulacyjnej tj, s, z, c, dz i  jest bazą do korekty między- zębowości.
 • 2. Przy szeroko otwartych ustach ( tak jak do samogłoski A) zawiń czubek języka na górną, a następnie na dolną wargę. Ten układ wskazuje na sprawność motoryczną  języka w zakresie ruchów dolnych i górnych.
 • 3. Przy szeroko otwartych ustach (tak jak do samogłoski A) wysuń język z buzi, a następnie energicznie go skurcz, tak aby czubek języka nie podniósł się do góry. Próba ta służy do oceny ruchów motorycznych języka potrzebnych do prawidłowej realizacji głosek tylnojęzykowych: k, g, ch( h) oraz ewentualnej korekty międzyzębowości.
 • 4. Przy szeroko otwartych ustach ( tak jak do samogłoski  A) podnieś język do środka wałka dziąsłowego górnego i wypowiedz głoskę L ( język musi być wyprostowany).  Próba  sprawdza możliwości motoryczne języka  w zakresie ruchów pionowych i jest wskaźnikiem do prawidłowej realizacji  pozostałych głosek górnych tzn: sz, ż( rz), cz, dż oraz R.
 • 5. Zrób koci grzbiet: ułóż czubek języka na dole (za dolnymi zębami), a środek języka ułóż w łuk, aby nastąpiło zwarcie z podniebieniem. Próba bada sprawność motoryczną języka niezbędną do realizacji głosek miękkich takich jak ś, ź, ć, dź, ń oraz drugiej fazy realizacji głosek zmiękczonych.
 • 6. Wysuń język na brodę  najdalej jak potrafisz. Nakryj go górą wargą i dmuchaj na środek języka. Próba bada sprawność motoryczną warg  oraz  możliwości języka w zakresie wytworzenia rowka wzdłuż języka,  który jest niezbędny do prawidłowej realizacji głosek s, z, c, dz.
 • 7. Przy złączonych zębach ułóż usta w dzióbek ( wymowa samogłoski U), a następnie w słoneczko ( wymowa samogłoski I ).  Próba bada sprawność motoryczną warg oraz sygnalizuje o możliwościach aparatu mowy w zakresie szybkich zmian układów potrzebnych do sprawnej kinestezji artykulacyjnej.
 • 8. Przy złączonych zębach ułóż usta w ryjek ( usta do przodu) i słoneczko ( usta rozciągnięte). Próba bada sprawność motoryczną warg oraz sygnalizuje o możliwościach aparatu mowy w zakresie szybkich zmian układów potrzebnych do sprawnej kinestezji artykulacyjnej w obrębie głosek dentalizowanych: sz, ż, cz, dż – s z, c, dz.

 

Nawet najmniejsze zakłócenia w pracy aparatu mowy wymagają jego usprawniania.
Zbiór ćwiczeń praksji oralnej zawiera pomoc: Ćwiczenia praksji oralnej (płytka CD) www.logopedia.pl

Diagnoza motoryki małej (grafomotoryki)
Do diagnozy wykorzystujemy:

 • 1. Komplet kolorowych kredek i 2 ołówki
 • 2. Plastikowe nożyczki
 • 3. Blok rysunkowy
 • 5. Papier kolorowy
 • 6. Bezpieczna „igła”i z nitką
 • 7. Koraliki do nawlekania na sznurowadło
 • 8. Plastelina
 • 9. 3 Kolorowanki z serii : „Przez zabawę do mówienia, czytania i pisania czyli WSTĘPNA STYMULACJA LOGOPEDYCZNA” Zeszyt I „ Zwierzęta domowe”, Zeszyt II: „ Zwierzęta dzikie”, Zeszyt III: „ Instrumenty muzyczne”
 • 10. Próby kropkowe - Zał. 1, Próby kreskowania – zał. 2; Próby chińskie litery- Zał. 3
 

Wiek dziecka

Umiejętności oczekiwane rozwojowo

12 miesięcy

   1. Samodzielne chodzenie lub z wykorzystaniem podpory
   2. Chwyt pęsetowy połączony z oglądaniem przedmiotu
   3. Wrzucanie klocków do pudełko

18 miesięcy

  1.Kopanie piłki i rzucanie piłki
  2.Wchodzenie po schodach
  3. Budowanie wieży z 2 klocków i picie z kubka

24 miesiące

  1.Zdejmowanie bucików i skarpetek
  2. Przesypywanie łyżeczką fasolek z pojemnika do miseczki
  3. Podskakiwanie i próby jazdy na rowerku (naprzemienne ruchy nogami)

30 miesięcy

  1. Odkręcanie pokrywki lub zakrętki
  2. Posługiwanie się łyżką
  3. Wrzucanie do pojemnika fasolek

po 3 roku życia

  1. Skakanie na jednej nodze
  2. Koordynacja ruchów naprzemiennych części ciała tj. ręki i nogi
  3.Prawidłowy chwyt narzędzia piśmiennego

po 4 roku życia

  1. Wchodzenie i schodzenie ze schodów ruchem naprzemiennym
  2. Kopanie, rzucanie piłką i łapanie jej przedramionami przyciągając   do siebie, przeskakiwanie i zeskakiwanie z przeszkody
  3. Odtwarzanie linii, koła, kwadratu lub prostokąta i krzyżyka, rysowanie po śladzie, zamalowywanie fragmentu powierzchni kartki  (brak jeszcze precyzji)

5 – 6 rok życia

1. Stanie na jednej nodze z zamkniętymi oczami, skakanie ze skakanką
2. Opanowanie nowych umiejętności: taniec, pływanie,
jazda na nartach, rowerze, łyżwach, powtarzanie sekwencji ruchowych
3. Precyzyjnie posługiwanie się dłońmi, tworzenie tematycznych rysunków


Sposób przeprowadzenia diagnozy
Dzieci od 3-5 roku życia:
- diagnozujący obserwuje pracę ręki dominującej podczas trzymania np.: kredki, ołówka, nożyczek w trakcie - zamalowywania dużych powierzchni, wycinania nożyczkami, nawlekania koralików, lepienia elementów z plasteliny
Dzieci 5- letnie:
- diagnozujący na oczach dziecka rysuje: koło, linię, kwadrat, krzyżyk i prosi dziecko o narysowania takich samych figur
- diagnozujący prosi dziecko o wykonanie próby – Zał. 1
Dzieci  6 – letnie:
- diagnozujący obserwuje pracę ręki podczas trzymania np.: kredki, ołówka, nożyczek w trakcie - zamalowywania małych powierzchni, kolorowania obrazków, wycinania nożyczkami, nawlekania gry, precyzyjnego lepienia drobnych elementów z plasteliny
- diagnozujący prosi dziecko o wykonanie obrazka tematycznego np moja rodzina

Dzieci powyżej 6 roku życia:
- diagnozujący prosi dziecko o wykonanie prób zawartych w Zał. 2, 3

Wszystkie uwagi  i spostrzeżenia diagnozujący zapisuje w karcie diagnozy logopedycznej, natomiast w załączniku do do karty diagnozy logopedycznej  określa  poziom umiejętności  dziecka w zakresie grafomotoryki. Badający wstawia znak X w rubryce tabeli dotyczącej wieku rozwojowego grafomotoryki, który jest dla badanego dziecka właściwy.
Uwaga! Sprawność manualna (grafomotoryka) przejawiająca się w tempie i precyzji ruchów dłoni i palców, pozostaje w ścisłej zależności ze sprawnością aparatu artykulacyjnego (języka, warg, żuchwy i podniebienia).

Diagnoza mowy, języka, komunikacji językowej i artykulacji.
Badanie zachowań komunikacyjnych oraz rozumienie i budowanie komunikacji językowej wymaga od logopedy umiejętności tworzenia naturalnych sytuacji oraz reagowania na zachowania dziecka. Mówiąc inaczej  najlepiej dokonać diagnozy mowy  dziecka w sytuacji  jego naturalnej aktywności językowej , kiedy bawiąc się np. z rodzicem lub logopedą dziecko mówi "samo od siebie", a logopeda wsłuchując się w jego wypowiedzi ocenia opanowanie mowy i języka na wszystkich jego poziomach (fonetyczno- fonologicznym – artykulacja i różnicowanie opozycji fonologicznych), semantycznym – słownictwo, morfologicznym – odmiana wyrazów i budowa nowych wyrazów, syntaktycznym – posługiwanie się zdaniem).
Celem diagnozy jest określenie "wieku rozwojowego" dziecka w zakresie wszystkich w/w poziomów języka w odniesieniu do jego wieku metrykalnego (chronologicznego, biologicznego). Wiek rozwojowy jest bazą do zaprogramowania stymulacji lub (i) terapii. Mowa i komunikacja językowa nie rozwijają się jednak nigdy "w próżni", ale zależne są od poziomu rozwoju wszystkich pozostałych funkcji poznawczych dziecka, których poziom rozwoju należy rzetelnie zdiagnozować, określić " wiek rozwojowy" każdej z tych funkcji oraz zaprogramować stymulację lub (i) terapię.

Z pomocy wchodzących w skład zestawu do diagnozy wykorzystujemy:

1.Sprawdź jak mówię. Karta badania logopedycznego z materiałami pomocniczymi. Wyd. ES lub równoważne.
2.Karty diagnozy logopedycznej wyd. Apex z Załącznikiem
3.100- wyrazowy test artykulacyjny
4.Kocham mówić. Historyjki  obrazkowe  z tekstami. J. Cieszyńska lub równoważne.
5. Zestaw prób językowych uwzględniający  przedziały wiekowe
Wszystkie pomoce do diagnozy mowy zawiera: 
 
Zestaw do badania mowy, języka, komunikacji językowej i artykulacji. www.logopedia.pl

6. 100 tekstów do ćwiczeń logopedycznych lub równoważne. 

 

Normy dla poszczególnych etapów rozwojowych w zakresie rozumienia i użycia języka (mowy biernej i czynnej) oraz artykulacji.


Wiek dziecka

Umiejętności oczekiwane rozwojowo

12 miesięcy

- rozumienie prostych poleceń, niektórych nazw osób,przedmiotów i czynności samodzielne wypowiadanie kilku wyrazów
- powtarzanie sylab i słów wypowiadanych przez dorosłego
- podawanie zabawki na polecenie poparte gestem.
- rozumienie prostych wypowiedzi językowych
- wypowiadanie samogłosek w sylabach i w celu przekazania znaczeń

18 miesięcy

- podawanie zwierzątek nazywanych wyrażeniami dźwiękonaśladowczymi
- reagowanie na własne imię, wypowiadanie kilku wyrazów.
- powtarzanie słów dwusylabowych

24 miesiące

łączenie 2 wyrazów w wypowiedziach
- powtarzanie usłyszanych wyrazów
- używanie czasowników, przymiotników, przysłówków, zaimków i przyimków

30 miesięcy

- podejmowanie dialogu z kukiełką.
- liczenie do trzech
- odpowiadanie na pytania do ilustracji.

--

36 miesięcy

- opowiadanie historyjki obrazkowej.
- wypowiadanie i wydawanie poleceń
- odpowiadanie na pytania "dlaczego?"

4 roku życia

- w mowie dziecka pojawiają się głoski dziąsłowe sz, ż, cz, dż
- całkowicie zanikają wcześniejsze zmiękczania spółgłosek
- całkowicie ukształtowane jest  rozróżnienie artykulacyjne pomiędzy głoskami s,z, c, dz i ś,ź, ć, dź z wyjątkiem głoski r wszystkie głoski polskiego systemu fonetyczno- fonologicznego (na 45 ważnych dla artykulacji) są wypowiadane prawidłowo
- głoska r może być zastępowana jedynie przez prawidłowe L
- w dalszym ciągu wzbogaca się słownictwo
- intensywnie rozwija się zdolność narracji, która jest silnie związana z pamięcią symultaniczno- sekwencyjną i lewopólkulowymi umiejętnościami takim jak: tworzenie, powtarzanie i zapamiętywanie sekwencji
- kształtuje się umiejętność nazywania związków przyczynowo- skutkowych i (lub) relacji czasowych, co stanowi podstawę do łączenia zdarzeń i wyrażania tego językowo
- dobrze opanowane są wyrażenia przyimkowe nazywające relacje przestrzenne
- pojawia się rozumienie i używanie wyrażeń przyimkowych nazywających relacje przestrzenne

--

5 rok życia

- doskonalą się wcześniej zdobyte umiejętności.
- oprócz zdań nazywających (etykietujących) poszczególne fragmenty rzeczywistości, następuje porządkowanie zdań w określone spójne sekwencje i łączenie ich w spójne struktury, składające się z 2, 3 lub większej liczby zdań
- kształtuje się wiedza metajęzykowa (dzieci zaczynają bawić się słowami, potrafią rymować, dostrzegają różnego rodzaju niuanse językowe, zauważają wieloznaczność wyrazów oraz fakt, że istnieją obce języki
- pojawia się głoska r.

6 rok życia

- pojawiają się inne środki stylistyczne np. porównania i coraz liczniejsze określenia
- występują już wszystkie części mowy, kategorie gramatyczne i schematy składniowe polszczyzny ostatecznie kształtuje się system fonetyczno- fonologiczny ( w tym również kinestazja artykulacyjna oraz sylabowo- głoskowa analiza i synteza słuchowa)

Uwaga! Proces rozwoju językowego wraz z końcem 6 roku życia w podstawowym wymiarze dobiega końca.

Sposób przeprowadzenia diagnozy.

4 m. życia ( i wcześniej)
- diagnosta bada odruchy noworodka (ich wygasanie i powstawanie nowych), sprawdza budowę artykulatorów, wrażliwość twarzy noworodka na dotyk, ułożenie szczęk, oddychanie, ułożenie języka w jamie ustnej. W tym celu korzysta z pomocy " Pomoc Sprawdź jak mówię. Karta badania logopedycznego z materiałami pomocniczymi" oraz Kart diagnozy. 10 etapów rozwoju dziecka od 4 m. ż. do 36 m. z. J. Cieszyńska, M. Korendo   
12 m. życia
- diagnosta stawia na stole lalkę, auto,  piłkę i klocki. Wyciąga rękę do dziecka i mówi: podaj lalkę, podaj auto, podaj piłkę, podaj klocki. Pyta: gdzie  w pokoju jest: lampa, gdzie jest mama, gdzie jest tata, gdzie jest okno itp.
- diagnozujący kołysze lalkę mówiąc onomatopeję: aaaa. Podaje dziecku kołysaną zabawkę i obserwuje jego zachowanie (czy dziecko naśladuje zademonstrowaną przez diagnozującego czynność?) .
-diagnozujący demonstruje również karmienie lalki mówiąc: am am , podaje dziecku zabawkę i obserwuje czy dziecko potrafi naśladować karmienie
18 m. życia
- diagnozujący  stawia na stole plastikowe zwierzątka:np.: kotka, myszkę, pieska i konika  i mówi : podaj kotka (  onomatopeja: miau), podaj myszkę ( pi,pi), podaj pieska ( hau, hau), podaj konika (iha- ha) itd.
- kiedy dziecko bawi się zabawkami diagnozujący głośno wypowiada imię dziecka  lub mówi głośno: mama, tata, auto, lala i obserwuje reakcję dziecka tzn. czy reaguje właściwie np. odwróceniem czy podniesieniem głowy, skierowaniem spojrzenia i powtórzeniem usłyszanych słów
24 m. życia
- diagnozujący na oczach dziecka bawi się lalką i mówi: lala am/ lala je, a następnie pyta: co robi lala? ; jeśli badający demonstruje zabawę autem naśladując (mówiąc) : auto brum, brum/ auto jedzie - pyta : co robi auto? ;
podobnie postępuje z misiem mówiąc: miś robi hop hop/ miś idzie lub miś robi mmmmm/ miś mruczy i zadaje pytanie: co robi miś ?lub jak mruczy miś?
- diagnozujący pokazuje dziecku atrapy owoców i nazywa je równocześnie podając je dziecku do ręki i czeka na spontaniczną reakcję dziecka.  
- diagnozujący pokazuje dziecku zdjęcia z osobami wykonującymi różne czynności np.: je, śpi, pije, stoi, jedzie, gotuje, pisze, idzie, czyta; następnie pyta: Co robi osoba przedstawiona na obrazku (zdjęciu) (pan, pani, dziecko)?
- diagnozujący pokazuje dziecku obrazki przedstawiające przedmioty w/g różnych opozycji: mały- duży, brudny- czysty, zimny-ciepły oraz obrazki dobrane w/g określonych cech np. mokry, brzydki, gruby, zielony, czerwony i pyta: jaki?, jaka?, jakie?(czyli pyta o cechy tych przedmiotów).
- diagnozujący w trakcie badania zwraca szczególną uwagę na użycie przez dziecko takich zaimków jak: tu, tam, oraz przyimków takich jak: na, do, w; bardzo pomocne jest zanotowanie spontanicznego użycia tych części mowy
30 m. życia:
- diagnozujący  podaje dziecu do rączki jedną kukiełkę lub figurkę; drugą kukiełką lub figurką porusza inicjując dialog np.: Cześć/ dzień dobry. Jak masz na imię? Co robisz? Itp.
- diagnozujący układa przed dzieckiem trzy klocki i liczy: jeden, dwa, trzy, dotykąjac palcem każdego klocka; następnie badający układa przed dzieckiem następne trzy klocki i zachęca do policzenia 

- diagnozujący układa przed dzieckiem historyjkę obrazkową np. "Ola kupuje lody," pokazując palcem każdy obrazek; następnie pyta dziecko: Co robi Ola?
36 m. życia:
- diagnozujący  kładzie na stole (biurku) ilustrację kuchni,  pokoju, ulicy, łazienki Pokazuje przedstawione na planszach przedmioty i osoby i pyta: Co to?, Kto to?, Co robi?
- diagnozujący  daje dziecku do ręki lalkę i stawia dziecko twarzą do krzesełka (dostępnego w gabinecie) i wydaje następujące polecenia: lalka siedzi na krzesełku, lalka siedzi za krzesełkiem, laka siedzi przed krzesełkiem, laka siedzi obok krzesełka;   następnie zachęca dziecko do zmiany ról czyli dziecko wydaje polecenia, a diagnozujący  wykonuje ćwiczenie
- diagnozujący pokazuje dziecku obrazki przedstawiające smutną dziewczynkę lub smutnego chłopca oraz wesołą dziewczynkę i wesołego chłopca i pyta: dlaczego chłopiec/ dziewczynka jest smutna (płacze), dlaczego chłopiec/ dziewczyna jest wesoła (śmieje się)

4 i 5 rok życia:
- W celu zbadania artykulacji badający prosi dziecko o nazywanie obrazków zawierających wszystkie głoski języka polskiego w nagłosie, śródgłosie i wygłosie oraz bada zakres pamięci słuchowej. W tym celu korzysta z pomocy " Sprawdź jak mówię...." , 100- wyrazowy  test artykulacyjnego oraz Zestaw Prób Językowych
6 rok życia:
- badający sprawdza kinestezję artykulacyjną, pamięć słuchową oraz analizę i syntezę głoskową. W tym celu korzysta z Zestawu Prób Językowych
Wszystkie uwagi i spostrzeżenia diagnozujący zapisuje w karcie diagnozy logopedycznej, natomiast w załączniku do karty diagnozy logopedycznej określa  poziom namiętności  dziecka w zakresie mowy. Badający wstawia znak X w rubryce tabeli dotyczącej  wieku rozwojowego mowy, który jest dla badanego dziecka właściwy.

Prawidłowości rozwojowe, które muszą się pojawić w określonym wieku dziecka, by mogło ono dalej się rozwijać.
4-5 miesiąc życia:
reagowanie mimiką na twarz dorosłego, uśmiech na widok drugiej osoby, wsłuchiwanie się w wypowiedzi dorosłych, zatrzymanie ruchów na głośny dźwięk, oglądanie grzechotki, zabawa palcami, słuchanie dźwięków wydawanych przez grzechotkę, zainteresowanie przedmiotami na stole, poszukiwanie źródła dźwięków, wyrażanie niepokoju, gdy matka dłuższy czas się nim nie zajmuje, strach przed obcymi osobami, płacz jako przekaz informacji o doznaniach
6-7 miesiąc życia:
oglądanie przedmiotów podczas manipulowania nimi, spoglądanie za przedmiotem, który spadł ze stołu, ocenianie odległości, w jakiej znajdują się przedmioty, chwyt nożycowy, gaworzenie samo naśladowcze
8 - 9 miesiąc życia:
chwyt z przeciwstawieniem kciuka, poszukiwanie przedmiotu, który zniknął z pola widzenia, śledzenie ruchu zabawek wyrzucanych z łóżeczka, przyciąganie przedmiotu, który można dosięgnąć  zmieniając położenie ciała, wykorzystanie w komunikacji gestu wskazywania palcem, utrzymywanie z dorosłym wspólnego pola uwagi, wyciąganie rąk do znanych osób, naśladowanie czynności dorosłego, rozumienie emocjonalnych wypowiedzi dorosłego, dialog z wykorzystaniem zabawki ( branie i dawanie), wykazywanie zainteresowania nowymi zabawkami, zaprzestanie płaczu na skutek zainteresowania zabawką, czynnością lub dźwiękiem
10-11 miesiąc życia:
odwracanie kartek książki, oglądanie i pokazywanie obrazków, wyjmowanie klocka z pudełka, dotykanie palcem wskazującym szczegółów zabawek, zamykanie pudełka, poruszanie się w rytm muzyki, wypowiadanie pierwszych słów zbudowanych z sylab otwartych (zakończonych samogłoską), podejmowanie zabawy typu " a kuku", odnajdywanie ukrytych przedmiotów, wskazywanie osób, przedmiotów, obrazków, naśladowanie ruchów dorosłego, naśladowanie gestów (np.  pa pa, kosi kosi, nie, nu nu), rozumienie przekazów mimicznych, poszukiwanie pocieszenia u dorosłego, gdy dziecko się przewróci, reagowanie na własne imię
12 miesiąc życia:
kontrolowanie wzrokiem czynności wykonywanych przy użyciu narzędzi (kredki, ołówka, pisaka, łyżki, grzebienia), pociąganie za sznurek, by przyciągnąć przedmiot, wkładanie małych przedmiotów do dużych,  rozumienie poleceń popartych gestem, wypowiadanie kilku wyrazów, rozumienie wyrażeń dźwiękonaśladowczych, reagowanie wstydem w obecności obcych, rozumienie funkcji przedmiotu (podejmowanie próby czesania się, telefonowania, karmienia dorosłego), naśladowanie mimik.
13 - 16 miesiąc życia:
powtarzanie słów i sylab wypowiadanych przez dorosłego, słowem lub gestem, wyrażanie przeczenia i negacji, nazywanie czynności, podejmowanie prób rysowania, picie z kubka, próby posługiwania się łyżką  lub widelcem, wkładanie klocków w otwór w deseczce, budowanie wieży z 2 klocków, aktywne reagowanie na pieszczoty, używanie gestykulacji do przekazania znaczeń
17- 20 miesiąc życia:
podejmowanie próby "grania" na instrumentach, wyrażenie zainteresowania rówieśnikami, rzucanie piłką, wchodzenie po schodach, budowanie wieży z 4 klocków, powtarzanie prostych sekwencji ruchów dorosłego, odroczone naśladowanie używania narzędzi
24 miesiąc życia:
umieszczanie klocków w otworach zróżnicowanych kształtem, umieszczanie klocków w otworach zróżnicowanych wielkością, budowanie szeregów i wieży z klocków, dobieranie części obrazka do całości (np. głów zwierzątek do korpusów), dobieranie identycznych obrazków, dobieranie par zabawek (zabawka do zabawki), dobieranie obrazka do zabawki, łączenie w wypowiedziach 2 wyrazów, pojawienie się początków fleksji, naśladowanie prozodii dorosłych, naśladowanie wzoru zbudowanego z 4 prostokątów (szereg i okienko), próby rozbierania się, próby jazdy na rowerku, odkręcanie pokrywki, budowanie wieży z 6 klocków
30 miesiąc życia:
układanie figur w konturach, układanie obrazków w konturach, po ukazaniu desygnatu (przedmiotu, którego nazwa dotyczy), poszukiwanie i wskazywanie go na ilustracji, składanie obrazków z 3 części, klasyfikowanie klocków według  barwy, klasyfikowanie klocków według wielkości, klasyfikowanie klocków według kształtu, naśladowanie działań osób dorosłych, ustabilizowanie dominacji ręki, rozwijanie systemu fonetyczno – fonologicznego (brak jedynie głosek dziąsłowych ), wypowiadanie zdań złożonych współrzędnie i podrzędnie, umiejętność tworzenia i nazywania kategorii (tworzenie klas), początki zabawy tematycznej, respektowanie reguł wyrażonych przez dorosłego

Każde dziecko przejawiające  nawet najmniejsze zakłócenie/a rozwoju musi być poddane oddziaływaniom terapeutycznym. Jeśli jakieś umiejętności nie pojawiły się w czasie określonym przez normę, nie wolno nigdy  zakładać, że rozwój nastąpi samoistnie. Stymulacja lub terapia są absolutnie  konieczne.


Uwagi końcowe
1.    Tylko harmonijny rozwój wszystkich funkcji poznawczych dziecka daje gwarancję jego dydaktycznego i życiowego sukcesu.
2.    Okres pierwszych trzech lat życia dziecka jest okresem najważniejszym zarówno dla stymulacji jak i terapii.
3.    Zaprogramowana  stymulacja jest " błogosławieństwem " dla każdego dziecka – również prawidłowo rozwijającego się.
4.    Brak jakiejkolwiek umiejętności oczekiwanej rozwojowo w zakresie poszczególnych funkcji poznawczych jest powodem późniejszych spowolnień, opóźnień lub zaburzeń rozwoju dziecka.
5.    Stwierdzenie braku jakiejkolwiek umiejętności oczekiwanej rozwojowo wymaga natychmiastowego podjęcia stymulacji lub (i) terapii.
6.    Działania stymulacyjne lub (i) terapeutyczne muszą zostać zaprogramowane dla każdego dziecka (IPT) w zakresie każdej funkcji poznawczej z uwzględnieniem jego wieku rozwojowego oraz strefy najbliższego rozwoju.
7.    Programowanie stymulacji lub (i) terapii zawsze opiera się na wieku rozwojowym danej funkcji poznawczej, a nie na wieku metrykalnym.

Zestaw został opracowany w oparciu o pozycje:
1.Sprawdź jak mówię. Karta badania logopedycznego z materiałami pomocniczymi. E. Stecko
2. Wczesna interwencja terapeutyczna. Stymulacja rozwoju dziecka.Od noworodka do 6 roku życia. Jagoda Cieszyńska, Marta Korendo.
3. Karty diagnozy. 10 etapów rozwoju dziecka  od 4. do 36. miesiaca życia.,
Jagoda Cieszyńska, Marta Korendo.
4. Wczesna diagnoza i terapia zaburzeń autystycznych. Metoda Krakowska.,
Jagoda Cieszyńska
5. Metody wywoływania głosek. Jagoda Cieszyńska
oraz doświadczenia zespołu diagnostyczno- terapeutycznego P.W.D. Apex Centrum Logopedyczne w Radomsku i Jastrzębiu Zdroju.

Produkt dostępny na zamówienie.

UWAGA.

Skład i cena zestawu może ulec zmianie stosowanie do dostępności pomocy. Zawsze jednak dobór pomocy będzie uwzględniać ich aspekt i przydatność merytoryczną.

Cena przesyłki ustalana indywidualnie 
Przed zamówieniem zapytaj o termin realizacji 

Brak komentarzy od klienta w tym momencie.

Only registered users can post a new comment.

Koszyk  

jest pusty

Nowe produkty

Brak nowych produktów na tą chwilę

KONTAKT


P.W.D. APEX
ul. Kopernika 12, Strzałków
97-500 Radomsko
woj. Łódzkie, Polska


Nasi konsultanci odpowiedzą na Państwa pytania od poniedziałku do piątku w godz 8:00-16:00


tel.:(44) 685-38-01

tel.:(44) 685-32-09

fax.:(44) 685-32-20


e-mail: biuro@pwdapex.pl,

zamowienia@pwdapex.pl,

apex@pwdapex.pl